astro-boat-logo

 

 

Przedmiotem niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”, są zasady najmu sprzętu w przedsiębiorstwie „Astro-Boat”, prowadzonym przez Pawła Pojawę, zwanego dalej „Wynajmującym”.

1.

 1. Przedmiotem najmu są łodzie motorowe turystyczne i deski SUP oraz sprzęt związany z ich używaniem,
 2. Rezerwacja sprzętu następuje za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub telefonicznie. W wypadku rezerwacji internetowej zapłata następuje z góry w drodze elektronicznej za pośrednictwem dostępnego na stronie Wynajmującego serwisu płatności (Przelewy24) po zaakceptowaniu zamówienia przez Wynajmującego. W wypadku rezerwacji telefonicznej zapłata następuje z góry przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego bądź gotówką – zgodnie ze wskazaniem Wynajmującego.
 3. Odwołanie rezerwacji możliwe jest nieodpłatnie na 72 godziny przed terminem najmu.
 4. Odbiór sprzętu następuje w jednym ze stacjonarnych punktów odbioru: Narodowe Centrum Żeglarstwa, Gdańsk 80-642.
 5. Wynajmujący zobowiązany jest do stawienia się celem odbioru najmowanego sprzętu na 15 min przed terminem najmu.
 6. Przed odbiorem sprzętu i rozpoczęciem wypożyczenia Wynajmujący i Najemca zobowiązani są do podpisania umowy wg wzorca Wynajmującego.

2.

 1. Korzystanie ze sprzętu pływającego jest płatne zgodnie z cennikiem, dostępnym w wypożyczalni.
 2. Sprzęt pływający mogę wypożyczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.
 3. Wypożyczając sprzęt pływający należy pobrać obowiązkowe wyposażenie (kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne) dla każdej osoby korzystającej ze sprzętu.
 4. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni dysponujący sprzętem pływającym mogą zabrać na pokład osoby nieletnie na własną odpowiedzialność.
 5. Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających sprzętu pływającego nie wypożyczamy.
 6. Zabrania się wchodzenia na pokład sprzętu pływającego w twardym obuwiu (obuwie na obcasie).
 7. Na pokładzie sprzętu pływającego może znajdować się jednocześnie tyle osób dla ilu sprzęt ten został przeznaczony.
 8. Zachowanie na wodzie:

 

 • Wymaga się stosowania do poleceń obsługi wypożyczalni
 • Wymaga się kulturalnego zachowania i respektowania ogólnych norm społecznych
 • Zabrania się spożywania alkoholu
 • Zabrania się do przybijania do brzegu w miejscach do tego nieprzeznaczonych
 • Zabrania się skakania do wody ze sprzętu pływającego
 • Zabrania się wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów do wody

 

 1. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:

 

 • Obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom
 • Używania sprzętu ratunkowego(kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych).

 

 1. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzętu pływającego osobom trzecim.
 2. Zakazuje się kąpieli w trakcie używania sprzętu pływającego.
 3. Nie dopuszcza się pozostawienia sprzętu pływającego poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 4. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości tj. kolizja, wywrócenia się sprzętu, nieszczelności, uszkodzenia sprzętu należy niezwłocznie zawiadomić obsługę wypożyczalni.
 5. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu wypożyczalni skutkuje naliczaniem opłaty za kolejną rozpoczętą godzinę.
 6. Wypożyczalnia Astro-Boat (Airmech) nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub życia uczestników.